วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

แบบทดสอบมาตรฐานการเรียนรู้ บทที่ 2


แบบทดสอบมาตรฐานการเรียนรู้ บทที่ 2
คำสั่ง ให้นักเรียนกาเครื่องหมาย × ทับลงหน้าตัวเลขของตัวเลือกที่นักเรียนคิดว่าถูกต้องที่สุด
1. ข้อใดคือประโยชน์ของการศึกษากระบวนการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก                                                             
1. ทำให้รู้ส่วนประกอบต่างๆ ภายในโลก
2. เตรียมหาวิธีป้องกันการเกิดแผ่นดินไหว
                3. เตรียมหาวิธีป้องกันการเกิดภูเขาไฟระเบิด
                4. เตรียมที่จะป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ
2. ทฤษฎีที่ใช้อธิบายการเกิดของแผ่นดิน มหาสมุทรและสิ่งมีชีวิตที่ตายทับถมอยู่ในหินบนเปลือกโลกคือ
                1. ทฤษฎีการเลื่อนไหลของทวีป
                2. ทฤษฎีการขยายตัวของพื้นทวีป
                3. ทฤษฎีการแปรสัณฐานแผ่นธรณีภาค
                4. ผิดหมดทุกข้อ
3. หลักฐานที่นักธรณีวิทยาและนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าโลกของเรามีกระบวนการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
                1. การปรากฏรอยแตกของแผ่นเปลือกโลก
                2. การเกิดแผ่นดินไหว
                3. การเกิดภูเขาและภูเขาไฟ
                4. ถูกหมดทุกข้อ
4. สาเหตุสำคัญที่สุดที่ทำให้เปลือกโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง คือข้อใด
1. มนุษย์
2. ธรรมชาติ
3. สัตว์และพืช
4. สิ่งแวดล้อม
5. สาเหตุที่ทำให้แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่ คือข้อใด
                1. การปะทุของหินแข็งในชั้นเปลือกโลก
                2. การไหลวนของหินหนืดในชั้นเนื้อโลก
                3. การเคลื่อนที่ของแร่ธาตุในแก่นโลกชั้นใน
                4. การแทรกตัวขึ้นมาของแร่ธาตุจากแก่นโลกชั้นนอก
6. ผู้ที่ตั้งสมมติฐานว่าผืนแผ่นดินทั้งหมดบนโลกแต่เดิมเป็นผืนแผ่นดินเดียวกัน คือผู้ใด
                1. จอห์น ดัลตัน
                2. อัลเฟรด เวเกเนอร์
                3. คานท์ และลาพาส
                4. เจมส์ ยีนส์
7. อัลเฟรด เวเกเนอร์ ได้ตั้งชื่อแผ่นดินทั้งหมดบนโลกผืนแผ่นดินเดียวว่าอะไร
                1. พันเจีย
                2. ทวีป
                3. วงแหวนแห่งไฟ
                4.  แผ่นดินมีพลัง
8. ผืนแผ่นดินเดียวบนโลกต่อมาแยกเป็นทวีปใหญ่ 2 ทวีป คือข้อใด
                1. ยุโรปและอเมริกา
                2. เอเชียและยุโรป
                3. ลอเรเซียและกอนด์วานา
                4. ออสเตรเลียและอัฟริกา
9. แผ่นดินของทวีปอเมริกากับทวีปยุโรปและทวีปอัฟริกาแยกห่างกันมากขึ้นตลอดเวลา เพราะเหตุใด
                1. แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่เนื่องจากการไหลของแมกมาในชั้นเนื้อโลก
                2. หินหนืดในชั้นเนื้อโลกดันแทรกขึ้นมาตามรอยแตกระหว่างเปลือกโลก
                3. เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟและแผ่นดินไหวบริเวณนี้บ่อยครั้ง
                4. ข้อ 1 และ 2 ถูก
10. หลักฐานข้อใดสนับสนุนแนวคิดของ อัลเฟรด เวเกเนอร์
ก. สภาพทางภูมิศาสตร์ของทวีปต่างๆ ที่เคลื่อนต่อกันได้
                ข. การค้นพบซากดึกดำบรรพ์ตามชายฝั่งที่สอดคล้องกัน
                ค. โครงสร้างของหินที่มีลักษณะเหมือนกัน
                ง. การเปลี่ยนแปลงของอากาศที่ทำให้เกิดการสะสมตัวของตะกอนในบริเวณต่างๆ ของโลก
     ข้อใดถูกต้อง
                1. ข้อ และ
                2. ข้อ , และ
                3. ข้อ , และ
                4. ข้อ , , และ
11. ผิวโลกในบริเวณต่างๆ มีลักษณะเป็นอย่างไร
                1. ที่ราบมีลักษณะเหมือนกัน
                2. ส่วนที่เป็นภูเขามีลักษณะที่เหมือนกัน
                3. มีความแตกต่างกันตามลักษณะภูมิประเทศ
                4. ส่วนที่เป็นที่เป็นพื้นน้ำจะมีอุณหภูมิปกติที่เหมือนกัน
12. ปัจจุบันแผ่นเปลือกโลกที่รองรับทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปอัฟริกามีการเคลื่อนที่อย่างไร
                1. เคลื่อนที่เข้าหากัน
                2. เคลื่อนที่แยกออกจากกัน
                3. เคลื่อนที่ในทิศทางที่แตกต่างกัน
                4. ยังไม่มีการเคลื่อนที่แต่อย่างใด
13. เมื่อนำแผ่นภาพทวีปมาต่อกัน ทวีปใดที่สามารถต่อกันได้พอดี
                1. อเมริกากับยุโรป
                2. เอเชียกับออสเตรเลีย
                3. อเมริกาใต้กับอัฟริกา
                4. อัฟริกากับออสเตรเลีย
14. แนวหินใหม่ที่เกิดขึ้นตลอดเวลาบริเวณรอยต่อระหว่างแผ่นเปลือกโลก เกิดใต้มหาสมุทรอะไร
                1. แอตแลนติก
                2. อาร์กติก
                3. แปซิฟิก
                4. อินเดีย
15. แผ่นธรณีภาคที่เป็นแผ่นทวีปและแผ่นมหาสมุทรมีกี่แผ่น
                1. 5 แผ่น
                2. 6 แผ่น
                3. 9 แผ่น
                4. 13 แผ่น
16. นักธรณีวิทยาแบ่งเปลือกโลกออกเป็นแผ่นๆ ทั้งที่มีขนาดใหญ่และขนาดเล็ก แผ่นเปลือกโลกขนาดใหญ่   มีกี่แผ่น
                1. 5 แผ่น
                2. 6 แผ่น
                3. 8 แผ่น
4. 9 แผ่น
17. แผ่นเปลือกโลกขนาดใหญ่รองรับส่วนใด
                1. ทวีป
                2. มหาสมุทร
                3. ทวีปและมหาสมุทร
                4. เกาะในมหาสมุทร
18. จากการพบหินบะซอลต์ที่รอยแยกบริเวณเทือกเขากลางมหาสมุทรแอตแลนติก อายุของหินที่อยู่บริเวณดังกล่าวเป็นอย่างไร
                1. หินบะซอลต์ที่อยู่ไกลจากรอยแยกมีอายุมากกว่าหินบะซอลต์ที่อยู่ใกล้รอยแยก
                2. หินบะซอลต์ที่อยู่ไกลจากรอยแยกมีอายุน้อยกว่าหินบะซอลต์ที่อยู่ใกล้รอยแยก
                3. หินบะซอลต์ที่อยู่ไกลจากรอยแยกมีอายุน้อยกว่าหินบะซอลต์ที่อยู่ในรอยแยก
                4. ข้อ 2 และ 3 ถูก
คำชี้แจง ให้ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 19 – 23
ก.       แผ่นยูเรเซีย
ข.      แผ่นแปซิฟิก
ค.      แผ่นออสเตรเลีย
ง.       แผ่นอัฟริกา
จ.       แผ่นอเมริกา
ฉ.      แผ่นแอนตาร์กติก
19. แผ่นธรณีภาคใดที่รองรับทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป และพื้นน้ำบริเวณใกล้เคียง
                1.
                2.
                3.
                4.
20. แผ่นธรณีภาคใดที่รองรับพื้นน้ำเพียงอย่างเดียว
                1. และ
                2. และ
3. และ
4.
21. ประเทศไทยถูกรองรับด้วยแผ่นธรณีภาคใด
                1.
                2.
                3.
                4.
22. แผ่นธรณีภาคแผ่นใดที่รองรับทั้งพื้นดินและพื้นน้ำ
                1. และ
                2. และ
                3. และ
                4. , , , และ
23. การชนกันของแผ่นธรณีภาคในข้อใดเป็นผลให้เกิดเทือกเขาหิมาลัย
                1. และ
                2. และ
                3. และ
                4. และ
24. การเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีภาค มีลักษณะเป็นอย่างไร
ก. บางส่วนแยกห่างออกจากกัน
                ข. บางส่วนเข้าใกล้กันหรือกระทบกัน
                ค. บางส่วนมุดลงใต้อีกแผ่นหนึ่ง
                ง. บางส่วนถูกดันให้โค้งงอขึ้น
                จ. บางส่วนหลอมตัวเป็นแมกมาในชั้นเนื้อโลก
     ข้อใดถูกต้อง
                1. ข้อ , และ
                2. ข้อ , , และ
                3. ข้อ , , และ
                4.  ข้อ , , , และ
25. การที่แผ่นธรณีภาคใต้มหาสมุทรเคลื่อนตัวแยกออกไปทั้งสองข้าง เนื่องจากแมกมาแทรกตัวขึ้นมาตามรอยแตก พื้นทะเลจะขยายกว้างออกไปทั้งสองด้าน เรียกกระบวนการเกิดนี้ว่าอะไร
                1. การขยายตัวของพื้นทะเล
                2. การขยายตัวของมหาสมุทร
                3. การขยายตัวของพื้นทวีป
                4. การขยายตัวของแผ่นธรณีภาค
26. เทือกเขากลางมหาสมุทรเกิดขึ้นได้อย่างไร
                1. ขอบแผ่นธรณีภาคเคลื่อนเข้าหากัน
                2. ขอบแผ่นธรณีภาคเคลื่อนที่ผ่านกัน
                3. ขอบแผ่นธรณีภาคแยกออกจากกัน
                4. ถูกหมดทุกข้อ
คำชี้แจง ให้ใช้ตัวเลือกข้างล่างตอบข้อ 27 – 29
                1. ภูเขาไฟกลางมหาสมุทร
                2. รอยคดโค้งบนเทือกเขา
3. เกิดเป็นเทือกเขาสูงแนวยาว
4. เกิดสันเขากลางมหาสมุทร
27. การที่แผ่นธรณีภาคใต้มหาสมุทรชนกับแผ่นธรณีภาคใต้มหาสมุทรอีกแผ่นหนึ่ง จะทำให้เกิดสิ่งใดขึ้น .....
28. การที่แผ่นธรณีภาคใต้มหาสมุทรชนกับแผ่นธรณีภาคภาคพื้นทวีป จะทำให้เกิดสิ่งใดขึ้น ....
29. การที่แผ่นธรณีภาคภาคพื้นทวีปชนกับแผ่นธรณีภาคภาคพื้นทวีปอีแผ่นหนึ่ง จะทำให้เกิดสิ่งใดขึ้น .....
30. เทือกเขาแอลป์ในทวีปยุโรป เกิดจากแผ่นธรณีภาคใดชนกัน
                1. แผ่นธรณีภาคใต้มหาสมุทรกับแผ่นธรณีภาคใต้มหาสมุทร
                2. แผ่นธรณีภาคใต้มหาสมุทรกับแผ่นธรณีภาคภาคพื้นทวีป
                3. แผ่นธรณีภาคภาคพื้นทวีปกับแผ่นธรณีภาคภาคพื้นทวีป
                4. ข้อ 2 และ 3 ถูก
31. สิ่งใดที่ทำให้แผ่นธรณีภาคในแต่ละส่วนมีอัตราการเคลื่อนที่ไม่เท่ากัน
                1. การเคลื่อนตัวของแมกมาในชั้นเนื้อโลกไม่เท่ากัน
                2. ความร้อนของแมกมาในชั้นเนื้อโลก
                3. การเคลื่อนที่ของหินหลอมละลายในชั้นแก่นโลก
                4.  ถูกหมดทุกข้อ
32. นักธรณีวิทยาพบซากดึกดำบรรพ์ของเฟิร์น ชื่อ กลอสซอฟเทอริส ที่ทวีปใดบ้าง
                1. อินเดียและอเมริกาใต้
                2. อัฟริกาและออสเตรเลีย
                3. แอนตาร์กติก
                4. ถูกหมดทุกข้อ
33. จากหลักฐานการค้นพบพืช และสัตว์เลื้อยคลาน กระจายอยู่ในทวีปต่างๆ ที่ห่างไกลกัน นักเรียนคิดว่าปรากฏการณ์นี้อธิบายถึงเรื่องอะไร
                1. เดิมทวีปต่างๆ นั้นเป็นแผ่นดินผืนเดียวกันมาก่อน
                2. แผ่นธรณีภาคมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
                3. การเคลื่อนที่ของแผ่นทวีปต่างๆ
                4. ถูกหมดทุกข้อ
34. นอกจากหลักฐานรอยต่อแผ่นธรณีภาค รอยแยกแผ่นธรณีภาค และการค้นพบซากดึกดำบรรพ์แล้วยังมีหลักฐานใดอีกที่ยืนยันสมมติฐานของเวเกเนอร์
                1. สนามแม่เหล็กโลกโบราณ
                2. การค้นพบภูเขาไฟที่เกิดใหม่ๆ
                3. การเปลี่ยนแปลงของอากาศที่ทำให้เกิดการสะสมตัวของตะกอนในบริเวณต่างๆ
                4. ข้อ 1 และ 3 ถูก
35. นักธรณีวิทยาพบหินที่เกิดจากตะกอนธารน้ำแข็ง ที่บริเวณใดบ้าง
                1. ชายทะเลทางตอนใต้ของอัฟริกา
                2. ชายทะเลทางตอนใต้ของอิเดีย
                3. ชายทะเลทางตอนเหนือของออสเตรเลีย
                4. ข้อ 1 และ 2 ถูก
36. สมานแม่เหล็กโลกโบราณใช้เป็นหลักฐานเพื่อพิสูจน์ทฤษฎีอะไร
                1. การแปรสัณฐานของแผ่นธรณีภาค
                2. การเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีภาค
                3. แม่เหล็กโลกในปัจจุบัน
                4. ข้อ 1 และ 2 ถูก
37. ข้อมูลเบื้องต้นของภาวะสนามแม่เหล็กในอดีตที่นักธรณีวิทมยาใช้ เพื่อหาตำแหน่งดั้งเดิมของพื้นที่ในอดีตได้แก่อะไร
                1. ขั้วของสนามแม่เหล็กโลกในสมัยนั้น
                2. ทิศทาง และความเข้มของสนามแม่เหล็กในสมัยนั้น
                3. ความแข็ง และสีผิวของแม่เหล็กโลกในสมัยนั้น
                4. ถูกหมดทุกข้อ
38. การเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีภาคอย่างช้าๆ ทำให้เกิดอะไร
                1. แผ่นดินไหว
                2. การแทรกตัวของแมกมา
                3. คลื่นน้ำใต้มหาสมุทร
                4. การเคลื่อนตัวของทวีป
39. การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกลักษณะใดที่ต้องใช้เวลานานที่สุด
                1. การเกิดภูเขาไฟ
                2. การเกิดแผ่นดินไหว
                3. การกร่อนโดยกระแสน้ำ
                4. การเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีภาค
40. การที่แผ่นธรณีภาคในแต่ละส่วนมีอัตราการเคลื่อนที่ไม่เท่ากัน นักเรียนคิดว่าเกิดจากสาเหตุใด
                1. อัตราการเคลื่อนตัวของแมกมาในชั้นเนื้อโลกไม่เท่ากัน
                2. ความร้อนจากชั้นเนื้อโลกถ่ายเทอุณหภูมิไม่เท่ากัน
                3. ความหนาแน่นของชั้นธรณีภาคและเนื้อโลกไม่เท่ากัน
                4. พื้นที่แผ่นธรณีภาคไม่เท่ากัน
41. บริเวณหุบเขาทรุดตัวตามแนวสันเขากลางมหาสมุทรมีการเคลื่อนตัวของขอบแผ่นธรณีภาคในลักษณะใดที่สำคัญ
                1.เคลื่อนตัวเข้าหากัน
                2. เคลื่อนตัวเฉือนกัน
                3. เคลื่อนตัวมุดลงไปใต้อีกแผ่น
                4. เคลื่อนตัวหนีห่างออกจากกัน
42. เทือกเขหิมาลัย เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรณีภาคแบบใด
                1. การเกิดแผ่นดินไหว
                2. การระเบิดของภูเขาไฟ
                3. การชนกันของแผ่นเปลือกโลก
                4. การแยกตัวของแผ่นเปลือกโลก

2 ความคิดเห็น:

  1. ต้องการเฉลย ข้อสอบ ทั้งหมดด้วยค่ะ...ช่วยหน่อยน่ะครับจะสอบวันจันทร์นี้เเล้วว

    ตอบลบ